Tính nồng độ cồn cho Lái xe

AUTOVIET.NET xin giới thiệu công cụ Tính nồng độ cồn cho Lái xe Việt.

Kết quả1,5 Phần nghìn Độ cồn trong máu
Sức khỏe

Luật pháp

Lượng Calo

AV Xin lưu ý rằng máy tính này có thể cung cấp chỉ có một kết quả gần đúng và không phải là lời khuyên về Pháp lý hoặc Y tế. Tất cả các đánh giá này được dựa trên các giá trị trung bình, trong đó có thể khác với các biến số khác như y tế, kích thước cơ thể, dạ dày hoặc thuốc mà bạn sử dụng từ giá trị thực tế. Do đó tất cả thông tin, kết quả mang tính tham khảo, không có bảo lãnh. An toàn nhất trong mọi trường hợp: 0,0 Phần nghìn mới vào ngồi cầm lái xe.

Bạn hãy kiểm tra lại các dữ kiện đã điền.

Các số liệu cá nhân
Đồ uống

Bữa ăn

 

Ấn bản này sẽ tiếp tục bổ xung theo Luật pháp tại Việt Nam

AUTOVIET.NET 06.01.2016

Kinh nghiệm & Tư vấn